PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

 1. GDPR. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu zabezpečujeme súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).
 2. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:
  • spoločnosť COMPOTE, s.r.o., so sídlom Jesenského 1170/20, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47 622 997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 61706/L, e-mail: covidhelper.sk@gmail.com
 3. Účel. Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom: 
  1. vytvorenia personalizovaného odporúčania, ako zlepšiť priebeh Vašej choroby COVID-19, a to prostredníctvom webstránky https://covidhelper.sk/ na základe Vami vyplneného dotazníka CovidHelper;
  2. Vášho ďalšieho kontaktovania po odoslaní dotazníka CovidHelper, a to s informáciami o liečbe ochorenia COVID-19 a možnosti vyplniť dotazník o Vašom zdravotnom stave, čím pomôžete výskumu o ochorení COVID-19; 
  3. vytvárania štatistík zo získaných údajov, pričom v tomto procese sú osobné údaje anonymizované a výsledky štatistiky obsahujú iba údaje, ktoré nie je možné priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe;
  4. uchovávania Vášho dodatočného hodnotenia, ktoré ste nám zaslali v osobitnom formulári označenom ako „Dodatočné hodnotenie“.
 4. Kategórie osobných údajov. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré uvediete v dotazníku CovidHelper, pričom ide najmä o údaje o Vašom zdraví. V rámci dotazníka CovidHelper vypĺňate najmä údaje o: 
  1. Vašej osobe (avšak bez uvedenia mena, priezviska, adresy bydliska či iných údajov, na základe ktorých by sme Vás vedeli priamo identifikovať);
  2. priebehu ochorenia, vrátane príznakov ochorenia, ktoré ste mali/máte a
  3. spôsobe liečenia. 
  4. Pri vypĺňaní dotazníka CovidHelper je potrebné uviesť taktiež Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude zaslané vytvorené personalizované odporúčanie a cez ktorú Vás vieme následne kontaktovať, ak nám pre to udelíte súhlas. V prípade, ak ste nám zaslali aj Dodatočné hodnotenie, tak budeme spracúvať aj obsah tohto hodnotenia.
 5. Dotknuté osoby. Spracúvame iba osobné údaje tých fyzických osôb, ktoré vyplnili a odoslali dotazník CovidHelper na web stránke https://covidhelper.sk/, a teda dobrovoľne uviedli svoje osobné údaje. 
 6. Právny základ. Pre spracúvanie Vašich osobných údajov potrebujeme mať riadny právny základ, pričom v tomto prípade je to Váš súhlas, ktorý nám udeľujete pred odoslaním dotazníka CovidHelper. Keďže sa osobné údaje, ktoré v dotazníku CovidHelper vypĺňate, týkajú Vášho zdravia, potrebujeme, aby Váš súhlas bol výslovný, nakoľko v opačnom prípade je zakázané spracúvanie takejto osobitnej kategórie osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete pri odosielaní vyplneného dotazníka CovidHelper, a to odkliknutím (opt-in) súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mail covidhelper.sk@gmail.com alebo priamo odklinutím odvolania súhlasu v e-maile, ktorý Vám bol doručený zo strany prevádzkovateľa. 
 7. Príjemcovia. Prístup k Vaším osobným údajom poskytnutým prostredníctvom dotazníka CovidHelper majú iba naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí zabezpečujú realizáciu riešení, najmä naši sprostredkovatelia (i) ESPRI, s. r. o., so sídlom Koperníkova 47, 821 04 Bratislava, IČO: 36 764 442 a (ii) Alistiq s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 095 706. Vzhľadom na skutočnosť, že sa komunikácia s Vami vykonáva v online priestore, využívame v tejto súvislosti aj služby externých partnerov, ktorí pre nás zabezpečujú cloudové služby a hosting. Cloudové servery (Amazon Web Services), na ktorých sa ukladajú Vaše osobné údaje, sú umiestnené v Európskej únii, a preto nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, či medzinárodných organizácií.
 8. Doba uchovávania. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu spracúvania, t.j. po dobu trvania Vášho udeleného súhlasu, ktorý nebol Vami odvolaný, maximálne však po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie. Doba uchovávania začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom ste nám súhlas udelili.
  • Po uplynutí doby uchovávania Vašich osobných údajov, tieto anonymizujeme alebo zabezpečíme ich trvalé vymazanie. 
 9. Práva dotknutej osoby. Ako dotknutej osobe Vám vyplývajú z GDPR viaceré práva, a to právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na ich opravu a/alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR, právo na ich vymazanie v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo na ich prenosnosť podľa čl. 20 GDPR, ak je právnym základom súhlas a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov SR. Jednotlivé práva je možné uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak.
 10. Poskytnutie osobných údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť vytvorenia personalizovaného odporúčania, ako zlepšiť priebeh Vašej choroby COVID-19.