PODMÍNKY OCHRANY SOUKROMÍ

 1. GDPR. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu zajišťujeme soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 2. Totožnost a kontaktní údaje provozovatele. Vaše osobní údaje zpracovává provozovatel:
  • společnost COMPOTE, s.r.o., se sídlem Jesenského 1170/20, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47 622 997, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č.: 61706/L, e-mail: covidhelper.sk@gmail.com
 3. Účel. Vaše osobní údaje jsou zpracovávané za účelem:
  1. vytvoření personalizovaného doporučení, jak zlepšit průběh Vaší nemoci COVID-19, a to prostřednictvím webstránky https://covidhelper.sk/ na základě Vámi vyplněného dotazníku CovidHelper;
  2. Vašeho dalšího kontaktování po odeslání dotazníku CovidHelper, a to s informacemi o léčbě onemocnění COVID-19 a možnosti vyplnit dotazník o Vašem zdravotním stavu, čímž pomůžete výzkumu o onemocnění COVID-19;
  3. vytváření statistik ze získaných údajů, přičemž v tomto procesu jsou osobní údaje anonymizovány a výsledky statistiky obsahují pouze údaje, které nelze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě;
  4. uchovávání Vášeho dodatečného hodnocení, které jste nám zaslali v osobním formuláři označeném jako „Dodatečné hodnocení“.
 4. Kategorie osobních údajů. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které uvedete v dotazníku CovidHelper, přičemž jde zejména o údaje o Vašem zdraví. V rámci dotazníku CovidHelper vyplňujete zejména údaje o:
  1. Vaší osobě (avšak bez uvedení jména, příjmení, adresy bydliště či jiných údajů, na základě kterých bychom Vás věděli přímo identifikovat);
  2. průběhu onemocnění, včetně příznaků onemocnění, které jste měli / máte a
  3. způsobu léčení.
  4. Při vyplňování dotazníku CovidHelper je třeba uvést také Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno vytvořeno personalizované doporučení a přes kterou Vás následně dokážeme kontaktovat, pokud nám pro to udělíte souhlas. V případě, že jste nám zaslali i Dodatečné hodnocení, tak budeme zpracovávat i obsah tohoto hodnocení.
 5. Dotčené osoby. Zpracováváme pouze osobní údaje těch fyzických osob, které vyplnili a odeslali dotazník CovidHelper na web stránce https://covidhelper.sk/, a tedy dobrovolně uvedli své osobní údaje.
 6. Právní základ. Pro zpracování Vašich osobních údajů potřebujeme mít řádný právní základ, přičemž v tomto případě je to Váš souhlas, který nám udělujete před odesláním dotazníku CovidHelper. Jelikož se osobní údaje, které v dotazníku CovidHelper vyplňujete, týkají Vašeho zdraví, potřebujeme, aby Váš souhlas byl výslovný, protože v opačném případě je zakázáno zpracovávání takové zvláštní kategorie osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete při odesílání vyplněného dotazníku CovidHelper, a to odkliknutím (opt-in) souhlasu se zpracováním osobních údajů. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů jste oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti na e-mail covidhelper.sk@gmail.com nebo přímo odklinutím odvolání souhlasu v e-mailu, který Vám byl doručen ze strany provozovatele.
 7. Příjemci. Přístup k Vaším osobním údajům poskytnutým prostřednictvím dotazníku CovidHelper mají pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zajišťují realizaci řešení, zejména naši zprostředkovatelé (i) ESPRIT, s. r. o., se sídlem Koperníkova 47, 821 04 Bratislava, IČO: 36 764 442 a (ii) Alistiq s.r.o., se sídlem Pribinova 4, 811 09 Bratislava – městská část Ružinov, IČ: 50 095 706. Vzhledem ke skutečnosti, že se komunikace s Vámi provádí v online prostoru, využíváme v této souvislosti také služby externích partnerů, kteří pro nás zajišťují cloudové služby a hosting. Cloudové servery (Amazon Web Services), na kterých se ukládají Vaše osobní údaje, jsou umístěny v Evropské unii, a proto nedochází k přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí či mezinárodních organizací.
 8. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu zpracování, tj po dobu trvání Vašeho uděleného souhlasu, který nebyl Vámi odvolán, maximálně však po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Po uplynutí této doby od Vás můžeme vyžádat souhlas znovu, přičemž se můžete svobodně rozhodnout, zda ho udělíte nebo ne. Doba uchovávání začíná plynout 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste nám souhlas udělili.
  • Po uplynutí doby uchovávání Vašich osobních údajů, tyto anonymizovány nebo zajistíme jejich trvalé vymazání.
 9. Práva dotčené osoby. Jako dotčené osobě Vám vyplývají z GDPR několik práv, a to právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na jejich opravu a / nebo doplnění dle čl. 16 GDPR, právo na jejich vymazání v případech uvedených v čl. 17 GDPR, právo na omezení jejich zpracování podle čl. 18 GDPR, právo na jejich přenosnost podle čl. 20 GDPR, pokud je právním základem souhlas a právo podat stížnost orgánu dozoru – Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Jednotlivé práva lze uplatnit zasláním žádosti na emailovou adresu provozovatele uvedenou výše nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak.
 10. Poskytnutí osobních údajů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost vytvoření personalizovaného doporučení, jak zlepšit průběh Vaší nemoci COVID-19.